Utlånsavtale lokaler Furuset bibliotek og aktivitetshus

Vi ønsker velkommen til alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet. Lokalet leies ikke ut til private og religiøse arrangementer eller fester. Alkohol er ikke tillatt. All deltakelse på møter og arrangementer skal være gratis.

Rydding
Det er mange som bruker lokalene, så vi trenger hjelp av alle til å sørge for at det er hyggelig å oppholde seg hos oss for alle. Se over rommet etter at dere er ferdige, og fei over gulvet dersom det er søppel eller rot. Dersom kjøkkenhjørnet i kafeen har vært benyttet (etter avtale), skal alle flater vaskes over, alle kopper/bestikk osv. være vasket og satt tilbake på plass. Siste låntaker som forlater lokalene har ansvar for å skru av oppvaskmaskinen (se oppslag på maskinen). Kost og annet nødvendig vaskeutstyr finnes tilgjengelig i 2. etg. Alt søppel skal sorteres, og kastes i avfallsbeholdere i lokalene.

Meråpent
Dersom arrangementet foregår i meråpen åpningstid (dvs. før eller etter betjent åpningstid), må ansvarlig for arrangementet sette seg inn i retningslinjene for bruk i meråpen åpningstid, og selv ha ordnet meråpentilgang for å få tilgang til huset. Låntaker plikter å opplyse deltakere på arrangementet om at det kun er personer med oppgradert bibliotekkort som har mulighet til å oppholde seg i lokalet etter arrangementets slutt. Barn under 15 år må ha følge av foreldre eller foresatte hvis de bruker biblioteket i meråpent-tiden.

Adgangskode
Låntaker mottar adgangskode til lokalet som skal lånes på sms og/eller e-post. Denne koden fungerer kun i tidsrommet lokalet er booket. Bruk bryteren på innsiden av døren til å bestemme om døra automatisk skal gå i lås eller forbli åpen. Det er viktig at låntaker sørger for at døra går i lås etter arrangementet.

 • Det er mange brukere i huset med ulike behov. Ta hensyn til hverandre.
 • Fellesområdene er til bruk for alle besøkende. Barn skal være sammen med sine foresatte eller annen voksen ansvarsperson.
 • Servering av mat og drikke skal bare skje etter særskilt avtale med Furuset bibliotek og aktivitetshus.
 • Låntaker plikter å sette seg inn i og følge branninstrukser og rutiner. Informasjon finnes på oppslag ved dørene. Nødutganger skal kun benyttes når brannalarmen utløses. Omkostninger knyttet til eventuell utrykning forårsaket av låntaker dekkes av låntaker.
 • Huset stenger kl 23.00. Da må alle være ute. Dersom alarmen utløses vil det lede til utrykning, som låntaker vil motta erstatning for.
 • Låntaker er ansvarlig for teknisk utstyr som har vært benyttet i låneperioden, og blir holdt ansvarlig for erstatning dersom utstyr blir skadet eller ødelagt på grunn av feilbruk.​
 • Låntaker må behandle lokaler, møbler og utstyr forsiktig. Låntaker plikter å rapportere eventuelle skader på inventar og annet, og er ansvarlig for alle skader og mangler som påføres lokalet i forbindelse med utlånet.
 • Hvis vilkår og ordensregler for lokalet ikke er blitt fulgt, vil låner kunne risikere utestenging fra lokalet. Låner kan også bli gjort økonomisk ansvarlig for skader som har oppstått i låneperioden.

Bookingpolicy for Furuset bibliotek og aktivitetshus, vedtatt av partnerskapsmøtet september 2016:

Furuset bibliotek og aktivitetshus er et sted for læring, frivillighet, bibliotektjenester, kultur og fritidstilbud til barn og unge. Vi ønsker alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet velkommen.

Furuset bibliotek og aktivitetshus skal

 • Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
 • Være en møteplass og en arena for meningsbrytning og konstruktiv dialog, der man blir eksponert for andres verdier og interesser.
 • Legge til rette for at flere får ta del i debatten og den demokratiske utviklingen av samfunnet.
 • Stimulere til debatt, meningsytring og bidra til et offentlig og aktivt ordskifte som er preget av respekt, der flere synspunkter har sin plass.
 • Arrangementer som foregår i Hagerupsalen skal være åpne, inkluderende og tilgjengelige med tanke på innhold, form og mobilisering. Alle arrangementer i Hagerupsalen skal publiseres på våre hjemmesider, og må deles aktivt av låntaker i andre kanaler.

Arrangementer som er for en bestemt gruppe (for eksempel styremøter) skal fortrinnsvis avholdes i et av undervisningsrommene eller grupperommene. Alle aktiviteter skal være åpne for alle i sin målgruppe. Furuset bibliotek og aktivitetshus står fritt til å avvise forespørsler om arrangementer som ikke faller inn under våre retningslinjer, eller der vi er usikre på innhold, målsetning eller målgruppe.

Furuset bibliotek og aktivitetshus står ikke ansvarlig for innholdet i arrangementer og aktiviteter i regi av eksterne organisasjoner og lag som har lånt rom.
For å sikre mangfoldighet og spredning i programinnhold, og en lik tilgang på lokaler for ulike grupper vil det i perioder kunne bli nødvendig å fordele tilgangene på rom på ulike organisasjoner.

Lokalene lånes ikke ut til private eller religiøse arrangementer eller fester. Alkohol er ikke tillatt, og eventuell matservering må avtales særskilt i forkant. Låntakere plikter å sette seg inn i vilkår for bruk av rom og eventuelt teknisk utstyr, brannreglement, samt meråpent-reglement dersom arrangementet foregår i meråpen åpningstid.

Personvernforordningen (GDPR)

Personopplysningene som legges inn ved booking på fubiak.no lagres i bookingsystemet levert av Getshop. Disse opplysningene bruker vi til å informere brukeren om bookingen, adgangskode og til å holde videre kontakt med brukeren. Kontakt oss på e-post dersom du ønsker at personopplysningene skal slettes. Personvernforordningen (GDPR) er en lov som ble opprettet og håndhevet fra mai 2018, og har som formål å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger. Les mer om personvernforordningen her.